Faculty

Faculty
Current location: Faculty - Content

Faculty Information

发布时间:2019/11/19 14:27 作者: 点击量:

Institute of Animal Products Processing Technology

Director:Pan Daodong

Team Faculties:Cao Jinxuan   Zeng Xiaoqun   Dang Yali   Sun Yangying   Wu Zhen   He Jun   Cai Zhendong   Xia Qiang


Institute of Storage and Processing of Agro-Products

Director:Xingfeng Shao

Team FacultiesWang Hongfei   Cheong Ling Zhi   Xu Feng  Yingying Wei


Institute of Marine Pharmaceutical Science 

Director:Shan He

Team FacultiesC. Benjamin Naman   Haixiao Jin   Lijian Ding   Weiyan Zhang   Bin Zhang   Tingting Wang   Xia Yan 


Institute of Food Biotechnology and Safety

DirectorWu Zufang

Team FacultiesLu Yin   Weng Peifang   Xin Zhang   Liu LianliangInstitute of Aquatic Products Processing and Storage Engineering

Director:Yang Wenge

Team FacultiesOu Changrong   Lou Yongjiang   Li Hesheng   Xu Dalun   Lou Qiaoming   Zhang Jinjie   Li Yongyong   Tao Huang   Qiao Zhaohui   Huang XiaochunInstitute of Marine Biotechnology

Director:Chengxu Zhou

Team FacultiesPeng Zhu   Pengfei Cheng   Soo Hong Kim   Jinrong Zhang   Xiaoting Qiu   Xiaohui Li  上一条:test3

关闭