Faculty

Faculty
Current location: Faculty

Faculty Information

Institute of Animal Products Processing Technology

Director:Pan Daodong

Team Faculties:Zeng Xiaoqun   Dang Yali   Sun Yangying   Wu Zhen   He Jun   Cai Zhendong   Xia Qiang


Institute of Storage and Processing of Agro-Products

Director:Xingfeng Shao

Team FacultiesWang Hongfei   Cheong Ling Zhi   Xu Feng  Yingying Wei


Institute of Marine Pharmaceutical Science 

Team FacultiesShan He  Haixiao Jin   Lijian Ding   Weiyan Zhang   Bin Zhang   Tingting Wang   Xia Yan 


Institute of Food Biotechnology and Safety

DirectorWu Zufang

Team FacultiesWeng Peifang  Luo Xiaohu Xin Zhang   Liu LianliangInstitute of Aquatic Products Processing and Storage Engineering

Director:Yang Wenge

Team FacultiesOu Changrong   Lou Yongjiang   Li Hesheng   Xu Dalun   Lou Qiaoming   Zhang Jinjie   Li Yongyong   Tao Huang   Qiao Zhaohui   Huang XiaochunInstitute of Marine Biotechnology

Director:Chengxu Zhou

Team FacultiesPengfei Cheng   Soo Hong Kim   Jinrong Zhang   Xiaoting Qiu   Xiaohui Li